Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Köpvillkor

Företag
Faktura skickas
Betalningsvillkor: 30 dagars faktura om ej annat överenskommits

Privatperson
Förskottsbetalning till BG 5583-9161 eller Swish 123 304 48 72. Beställda varor skickas efter mottagen betalning.
OBS! Ange fakturanummer och namn vid inbetalning.

Försäljningsvillkor LCV14

1. Inledning
Dessa försäljningsvillkor reglerar medlemsföretagen i svenska LCV-föreningen försäljning (LCV) av gods och skall gälla om inte annat skriftligen har avtalats mellan säljare och köpare. Det gäller endast mellan näringsidkare och ska inte tillämpas vid försäljning till konsument. Likaså kan LCV-företaget använda egna villkor som kompletterar LCV14 alternativt är överordnade LCV14.

2. Priser
Priserna inkluderar inte mervärdesskatt eller andra skatter och pålagor. Införs eller förändras pålagor som export- eller importavgifter, skatt eller liknande efter avtalets slutande, som påverkar priset, ändras priset i motsvarande mån.

Faktureringsavgift kan tas ut av LCV-företaget. LCV-företaget äger rätt att löpande justera priserna i kataloger, broschyrer prislistor m.m. exempelvis vid valutakursförändringar, andra prisjusteringar från leverantörer och marknadsanpassning.

3. Betalning
Såvida inte annat överenskommits skall betalning vara LCV-företaget tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Sker delleverans får likvid för densamma inte innehållas i avvaktan på slutleverans. Inte heller får betalning för omtvistliga fordringar innehållas, om samlingsfaktura eller dylikt skulle omfatta gods varom tvist råder.

Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt specifikation på fakturan.

4. Produktinformation
Uppgifterna i kataloger, broschyrer etc. är noggrant och grundligt bearbetade men gör inte anspråk på att vara fullständiga. Ersättningskrav och följdskador på grund av dessa kataloguppgifter godkänns inte.

5. Ritningar och beskrivningar
Ritningar, bilder, tekniska beskrivningar och prover rörande varan eller dess tillverkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnade partens egendom. Dessa får inte utan den andra partens medgivande användas till annat ändamål än för vilket de överlämnats. De får heller inte, utan medgivande, kopieras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

6. Leverans
Om inget annat avtalats anses varan såld fritt LCV-företagets lager. Godset övergår i köparens ansvar när speditören hämtar hos LCV-företaget. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage.

7. Säkerhet
LCV-företaget har rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta med dröjsmål kan LCV-företaget häva avtalet om varorna inte ännu levererats.

8. Ansvar för fel
LCV-företaget förbinder sig i enlighet med vad nedan stadgas avhjälpa alla uppkomna eventuella fel, genom bristfälligheter i konstruktion och material, som förelegat vid leveransdagen.

LCV-företaget ansvarar inte för fel i vara som används i tävlingsverksamhet. Om varan använts mer intensivt än vad som kan anses förutsatt vid avtalets ingående förkortas tiden för LCV-företagets ansvar i motsvarande grad.

Anmärkningar om fel i varan skall göras skriftligen på av LCV-företaget tillhandahållen reklamationsrapport snarast och senast inom fjorton dagar från den dag köparen märkt eller borde ha märkt felet. Ifråga om fel som köparen bort märka vid mottagande åligger det denne att genast efter mottagandet underrätta LCV-företaget om felet. Om köparen underlåter att underrätta LCV-företaget enligt vad som här angetts förlorar denna rätten till avhjälpande.

Fel utgår enligt fackmannamässigt bedömning avvikelse från normal standard. LCV-företagets ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på LCV-företaget under förutsättning att köparen ej insett eller rimligen borde ha insett att felexpediering skett. Det åligger köparen att kontrollera att rätt produkt för ändamålet har erhållits.

LCV-företaget ansvar avser endast fel som uppkommer vid riktig användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagandet.

Framför allt omfattar det inte fel som förorsakas av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage, oriktigt utförd reparation, normal förslitning eller försämring.

LCV-företaget ansvar avser inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

LCV-företaget ansvar för fel innebär att LCV-företaget efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara.

Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så skall köparen om säljaren så begär sända varan till säljaren, eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd.

Avhjälpandet skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt godset till förfogande till försäljningsställe eller verkstad.

Utbytt vara eller utbytta delar skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.

Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något ansvar för fel.

Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Angivna tidsfrister för avhjälpande av fel förlängs ej genom säljarens åtgärdanden av fel.

9. Returer
Om så särskilt avtalas, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av behörig personal och ska på av LCV-företaget fastställt formulär. För godkännande erfordras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter LCV-företagets godkännande får köparen återsända varan med av köparen förskottsbetald frakt. Varan och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats.

Returavgift uttages i sådana fall enligt av LCV-företaget vid var tids fastställda tidsgränser och belopp.

10. Befrielsegrunder
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakas av sådan befrielsegrund. Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses.

Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.

Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns ovan har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

11. Tvist
Tvist angående detta avtal, dess giltighet, tolkning eller tillämpning därav skall, liksom andra tvister härrörande ur rättsförhållanden på grund av detsamma, slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Institutets regler för skiljeförfarande skall gälla.

All information som framkommer under skiljeförfarandet, liksom beslut och skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet, omfattas av sekretess. Information som omfattas av sekretess får inte röjas för tredje person utan samtliga parters skriftliga medgivande, såvitt detta inte är nödvändigt för exekution av domen eller annars följer av lag.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan